Kaituna s.r.o.

Modřanská 88
147 00 Praha 4
CZ

ICO: 040 27 469

DIC: CZ04027469

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 240802

 OBECNÁ USTANOVENÍ

 • Nákupvinternetovémobchoděwww.smartvit.skmohou provádětfyzické a právnické osobybez omezení, zapředpokladu, žesebudou řídittěmito všeobecnýmiobchodnímipodmínkami.
  • Zasláním objednávky na zboží dává zákazník souhlas s těmito VOP.
  • Prodávající: společnost vlastnící internetový obchod www.kaituna.cz
  • Kupující: Fyzická nebo právnická osoba, která svou objednávkou vstoupila do obchodního vztahu s prodávajícím.
  • Zboží: produkty, které se nacházejí v nabídce internetového obchodu www.enerex-vitaminy.cz

2.  OBJEDNÁVÁNÍ ZBOŽÍ

Kupující si může objednat jakékoli zboží, které je v nabídce internetového obchodu www.kaituna.cz
• Zboží si může objednat korektním vyplněním objednávky na internetovém obchodě (případně si může zboží objednat emailem na adrese enerexcze@gmail.com Objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu www.kaituna.cz jsou závazné.
• Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s obchodními, dodacími, platebními podmínkami, jakož i reklamačním řádem a že s nimi souhlasí.
• K uzavření kupní smlouvy se nevyžaduje formální potvrzení objednávky od prodávajícího, smlouva vzniká samotným dodáním zboží.
• Prodávající si může v jednotlivém, zejména cenově náročnějším případě vyhradit vznik smlouvy potvrzením objednávky.
• Objednávka je návrhem kupní smlouvy, kupní smlouva vzniká v okamžiku převzetí zboží
• Objednávkou vzniká obchodní vztah mezi kupujícím a prodávajícím. Kupující se tím zavazuje za objednané a dodané zboží zaplatit celou kupní cenu, včetně poštovného a přepravních nákladů, podle platných obchodních podmínek.
• Kupující zasláním objednávky potvrzuje pravdivost a správnost nim zadaných údajů.
• Každá objednávka musí obsahovat:
o Jméno kupujícího
o Poštovní adresu pro doručení zboží
o Telefonické číslo nebo email
o Objednací kód zboží nebo přesný název zboží
o Počet kusů z každé položky zboží
o Datum vystavení objednávky
o Způsob úhrady za zboží
o Způsob přepravy a převzetí zboží
• Objednávka pro právnické osoby musí obsahovat:
o IČO a DIČ společnosti
o Kontaktní osobu a telefon
o Fakturační adresu (pokud je jiná než adresa dodání)
• Objednávku můžete zaslat i písemně na adresu uvedenou v kontaktech.
• Platnost těchto obchodních podmínek je stanovena na dobu od 01.07.2015 do nahrazení novou verzí. Případná nová verze bude vyhlášena odpovídajícím způsobem na internetových stránkách www.kaituna.cz

3.  PLATEBNÍPODMÍNKY

• Kupující může provést platbu za zboží jedním z následujících způsobů:
 - Při převzetí zboží:
• poštovní nebo kurýrní dobírkou
• Všechny ceny uvedené v elektronickém obchodě i na faktuře jsou koncové a jsou platné v okamžiku objednání. K Vaší objednávce bude přiložena faktura, ve které budou uvedeny všechny její náležitosti spolu s cenami za jednotlivé položky včetně DPH.
• Faktura slouží zároveň jako záruční list.
• Pokud zákazník při platbě před převzetím zboží, neuhradí objednané zboží do 10 dnů od zaslání objednávky, prodávající má právo zrušit rezervaci zboží pro kupujícího a označit objednávku za neplatnou. Zároveň zaniká obchodní vztah mezi kupujícím a prodávajícím.
• V každé zásilce s objednaným zbožím bude přiložena faktura (daňový doklad). Fakturováno bude objednané zboží a přepravní náklady (včetně balného a poštovného).
• Platné ceny zboží jsou uvedeny u jednotlivých položek a platí výhradně pro nákup v internetovém obchodě www.kaituna.cz
• Prodávající garantuje dodání zboží za cenu, která byla uvedena v internetovém obchodě v době objednání zboží.
• Prodávající si vyhrazuje právo na změnu cen zboží.

4.  DODACÍPODMÍNKYACENA

 • Objednané zbožíbudeodeslánokupujícímuzvoleným způsobem(poštou nebokurýrem).
  • Všechno zboží objednané v internetovém obchodě se snažíme doručit v co nejkratším termínu od zadání závazné objednávky.
  • Zboží bude s určitostí odeslán kupujícímu do 1 týdne od zaslání objednávky.
  • V případě, že při vybraném zboží je uvedena delší dodací lhůta, zboží bude dodáno podle tohoto termínu.
  • V případě, že nastane situace, že zboží nebude k dispozici na skladě, prodávající vyrozumí o tom kupujícího a po vzájemné dohodě bude upřesněn obsah a dodací lhůta objednávky.
  • K ceně zboží je připočítána cena dopravy.
  • Dobírka - nejpoužívanější způsob platby. Peníze za zboží platíte až při převzetí zboží poštovnímu doručovateli nebo na poště, případně kurýrovi

Za doručení objednaného zboží prodávající účtuje přepravní náklady ve výši:

79,- Kč s DPH při zaslání přes Českou poštu na dobírku
99,- Kč s DPH při zaslání kurýrní službou na dobírku

5.  STORNO OBJEDNÁVKY 

 • Stornoobjednávkyzestranykupujícíhoseřídí zákonem367/2000Sb.
  • Při stornování objednávky je kupující povinen uhradit prodávajícímu škodu, pokud prokazatelně vznikla tímto jednáním.
  • V případě, že platba byla provedena před převzetím zboží a objednávka je zrušena ještě před expedicí zboží, bude finanční částka převedena zpět na účet kupujícího.
  • Při platbě před převzetím zboží, může být v případě zrušení objednávky kupujícím vrácena finanční částka snížena o bankovní a manipulační poplatky.
  • Storno objednávky ze strany prodávajícího je možné, pokud se zboží již z různých důvodů nevyrábí nebo nedodává, nebo se výrazným způsobem změnila cena zboží. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu (náhrada objednaného zboží jiným, zrušení objednávky, atd.).

6.  KONTROLADODÁVKY ZBOŽÍODDOPRAVCE

Doporučujeme, aby si kupující zkontroloval obsah dodávky při převzetí balíku od dopravce. Pokud obsah dodávky není kompletní, zboží je poškozeno nebo zboží neodpovídá uvedenému na přiložené faktuře, reklamuje kupující zásilku přímo u dopravce. V případě že není možné z objektivních důvodů provést kontrolu dodávky hned při převzetí zásilky od dopravce, je kupující povinen tak učinit bez zbytečného odkladu do 24 hod po zjištěných nedostatcích neprodleně informovat prodávajícího ..

7.  VRÁCENÍ ZBOŽÍ

 • Zakoupené zbožíjemožné vrátitbezudání důvodudo7dnůod převzetízbožíkupujícím.
  • Zboží musí být kompletní, neotevřený v původním nepoškozeném obalu, s přidaným příbalovým letákem a s dokladem o koupi.
  • Zboží je třeba zaslat zpět v uvedené lhůtě (určující je datum odeslání).
  • Přepravní náklady placené kupujícím při vrácení zboží se nenahrazuje. Následně je kupujícímu vrácena kupní cena snížena o poštovné při nákupu a další prokazatelné náklady, které budou detailně vyčísleny prodávajícím.

8.  ZÁRUKA, REKLAMACEASERVIS

 • Internetovýobchod www.enerex-vitaminy.cz poskytujezárukuna zbožívrozsahuobecněplatných předpisů.
  • Při oprávněných reklamacích uplatněných v záruční době se prodejce zavazuje bezplatně odstranit nedostatky na produktech.

Záruka se nevztahuje na škody způsobené:
       - Pokud kupující již otevřel originální obal produktu od výrobce
       - Mechanickým poškozením nebo opotřebením
       - Živelnými pohromami
• Záruční doba na zboží zaniká v případech, že došlo již k otevření originálního obalu produktu, došlo k nesprávnému zacházení s produktem, mechanickým poškozením, provozem v nevhodných podmínkách nebo neoprávněným zásahem do produktu. Ze záruky jsou také vyjmuty vady produktu způsobené živelnou pohromou.

Při zaslání zboží k reklamaci je vždy nutno předložit:
       - Doklad o nákupu zboží (faktura)
             - Písemný popis nedostatku zaslaného zboží
• Pro uplatnění reklamace zboží je kupující povinen spolu s vadným zbožím zaslat prodávajícímu i podepsanou žádost o reklamaci, ve které uvede popis nedostatku. Pro uznání reklamace je nutné zaslat i kopii daňového dokladu, na základě kterého bylo zboží pořízeno.
• Reklamovat lze pouze zboží zakoupené u prodávajícího.
• Reklamované zboží musí být kompletní, s příslušenstvím, s návodem a v originálním obalu.
• Vyřešení reklamace v záruční době je bezplatné.
• Reklamace je vyřešena do 30 dnů od převzetí reklamovaného zboží prodávajícím.
• Prodávající si vyhrazuje právo prodloužit dobu na vyřešení reklamace u zboží, které je nutné zaslat na opravu výrobci. Doba se prodlužuje o dobu nezbytnou pro přepravu a opravu u výrobce.

9.  OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

• Prodávající se zavazuje, že získané údaje poskytnuté kupujícím při objednávání, budou sloužit výlučně pro potřeby prodávajícího.
• Kupující odesláním objednávky dává souhlas se zpracováváním údajů dle zákona č. 428/2002 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění. Provozovatel internetového obchodu www.kaituna.cz prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou považovány za přísně důvěrné a jejich zpracování se řídí výše uvedeným zákonem. V žádném případě neposkytujeme tyto informace třetí straně.
• Pro realizaci obchodní transakce od Vás potřebujeme znát jméno (případně název firmy, IČO a kontaktní osobu), adresu (fakturační a případně dodací), telefonní a emailový kontakt. Dále evidujeme Vaše obchodní transakce u nás.
• Všechny informace na www.kaituna.cz jsou dostupné bez zadávání jakýchkoliv jiných údajů - obchodní podmínky, návod jak nakoupit, ceny, popisy produktů a podobně. Pro realizaci obchodní transakce a dodání zboží na Vámi určené místo však potřebujeme znát všechny výše uvedené údaje. Tyto údaje s Vaším souhlasem získáme při Vaší trvalé nebo dočasné registraci.
• Po zalogování na www.kaituna.cz je možné registrační údaje editovat, případně smazat. (Z účetních důvodů nelze editovat fakturační údaje). V případě, že požadujete Vaši registraci zcela zrušit a nenakoupili jste u nás, postačuje odeslat email na enerexcze@gmail.com  a údaje budou zrušeny.
• Prodávající tyto informace neposkytne třetím osobám, ani jiným subjektům. 

10.  GARANCE KVALITY 

• Všechny nabízené produkty jsou oficiálně registrovány v ČR, výživové doplňky jsou odsouhlaseny Úřadem veřejného zdravotnictví ČR. 

11.  ZÁVĚREČNÁUSTANOVENÍ

• Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetové stránce prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky tehdy, není-li mezi účastníky písemně dohodnuto jinak.
• Pokud kupující odešle objednávku po dni, v němž došlo ke změně podmínek, platí, že se změnou podmínek souhlasí.
• Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož iv den odeslání objednávky platnou výši ceny objednaného zboží (včetně příp. Expedičních a dopravních nákladů) uvedenou v ceníku na internetové stránce, nebude-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.
• Odeslanou objednávkou (návrhem kupní smlouvy) je kupující po dobu stanovenou k dodání zboží neodvolatelně vázán. Účastníci se výslovně ve smyslu § 262 odst. 1 obchodního zákona dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti obchodním zákoníkem, především §409 anasl.